CBN

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid.

Ten aanzien van ondernemingen en vennootschappen, heeft de CBN als wettelijke opdracht de regering en het parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen en door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding (cfr. art. III.93 § 1 van het Wetboek van Economisch Recht).

In de schoot van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen is eenafzonderlijk College ingericht dat tot taak heeft door middel van een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht vragen de beantwoorden betreffende de toepassing van de wettelijke bepalingen van het Belgisch boekhoudrecht die onder de bevoegdheid van de Commissie vallen en waarvoor het op formele wijze wordt gevat (cfr. art. III.93 § 2 van het Wetboek van Economisch Recht).

Sinds begin 2005 werd haar dezelfde wettelijke opdracht toegewezen ten aanzien van verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (de artikelen 17, § 8; 37, § 8 en 53, § 7 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen). Zie daaromtrent ook de volgende uitvoeringsbesluiten bij de wet van 27 juni 1921:

  • koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen  zonder winstoogmerk en stichtingen; en het
  • koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Ten aanzien van ondernemingen en vennootschappen is de CBN bovendien bevoegd om aan de minister van Economie of de minister van Middenstand advies te verstrekken over de door de ondernemingen en vennootschappen ingediende verzoeken om afwijking zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 17 juli 1975 of in artikel 125 van het Wetboek van Vennootschappen.

De werkingskosten van de CBN, met inbegrip van die van het College, worden gedragen door de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening openbaar moeten maken bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Werkzaamheden Commissie voor Boekhoudkundige Normen

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een samenvatting van de werkzaamheden van de Commissie gedurende het jaar:

terug naar top
sitemap