Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 13 december 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 22 november 2017.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 25 oktober 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 4 oktober 2017.
   

 • De CBN publiceert een gecoördineerde versie van het Koninklijk Besluit van 21 oktober 1975 houdende de oprichting van een Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 13 september 2017.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Afschrijving van materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen - Inresultaatname van kapitaalsubsidies ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 oktober 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/14 : " Verenigingen en Stichtingen - Verwerving door erfpacht - houder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) - Hereniging van het eigendomsrecht "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 5 juli 2017.

 • Ontvangen premie aandelenoptie - Europees Hof van Justitie bevestigt standpunt CBN

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft een uitspraak gedaan in haar arrest van 15 juni 2017 (gevoegde zaken C-444/16 en C-445/16) over de boekhoudkundige verwerking van een ontvangen aandelenoptiepremie.

  Dit arrest werd gewezen naar aanleiding van twee prejudiciële vragen van het Hof van Beroep te Bergen, hoofdzakelijk omtrent de verenigbaarheid van de uitgestelde inresultaatname van een optiepremie teneinde rekening te houden met het risico gedragen door de optieschrijver, met de Vierde richtlijn, en in het bijzonder met het beginsel van het getrouwe beeld en het voorzichtigheidsbeginsel.

  Het HvJ-EU bevestigt dat het boeken van een optiepremie als winst bij de uitoefening van de optie of op de vervaldag van de optie strookt met voornoemde beginselen.

  De boekhoudkundige verwerking voorgeschreven door de CBN in advies 2012/18 (ter vervanging van advies 167/1) is dus in lijn met deze uitspraak van het HvJ-EU.

  De CBN beveelt immers aan om de optiepremie die als uitgestelde opbrengst werd geboekt (rekening 498), als opbrengst te boeken bij de uitoefening van de optie of op de vervaldag van de optie.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 21 juni 2017
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-technische nota 2017/01 : " Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accountingrichtlijn 2013/34/EU ". Deze technische nota vervangt technische nota 2010/1.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/13 : " Boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor een borg in het kader van de financiering van een voor verkoop bestemd onroerend goed "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermelding in de jaarrekening ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/12 : " Bijkantoor: openbaarmakingsverplichtingen - Taal "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Reverse factoring ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/11 : " Opname van financiële vaste activa geboekt tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde in de toelichting van de jaarrekening "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies “ Transacties onder gemeenschappelijke leiding (Common control transactions) ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 juli 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/10 : " Groottecriteria artikel 15 W. Venn. - Verbonden vennootschappen - Verschillende afsluitingsdata - Wijziging van consolidatiekring "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies “Kapitaalvermindering na incorporatie herwaarderingsmeerwaarde in kapitaal". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 28 juli 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/09: " Boekhoudkundige verwerking van moratoriuminterest "

 • Jaarboek 2017 CBNMet genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Jaarboek 2017 aan.

  De CBN is sinds haar oprichting in 1975 bepalend voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen. Die creëren de nodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk toepassen. Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgisch boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

  Het CBN Jaarboek 2017 brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening en bijgewerkt tot eind december 2016. Het geeft daarnaast ook een overzicht van de relevantie Belgische en Europese regelgeving. De gedetailleerde inhoudstafel en het uitgebreide trefwoordenregister maken van het werk een zeer gerbuiksvriendelijk en vlot hanteerbaar werkinstrument. Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans.

  Het CBN Jaarboek 2017 kost 110 euro en kan worden besteld bij uitgeverij Larcier. Leden van het BIBF, het IAB, het IBJ en het IBR genieten van bijzondere voorwaarden.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 31 mei 2017.

 • Ontvangen premie aandelenoptie - Cassatie komt tot hetzelfde besluit als de CBN

  Het Hof van Cassatie heeft een uitspraak gedaan in haar arrest van 6 april 2017 (F.150180.F/1) over de boekhoudkundige verwerking van een ontvangen optiepremie op het ogenblik van de uitoefening van de optie.

  De CBN bracht hieromtrent reeds advies uit in 1993 (CBN-advies 167/1) en een update van dit advies in 2012 (CBN-advies 2012/18). De door de CBN hierin voorgeschreven boekhoudkundige verwerking is in lijn met deze uitspraak van het Hof van Cassatie.

  De CBN schrijft voor dat de optiepremie die als uitgestelde opbrengst (rekening 498) werd geboekt, als opbrengst moet worden geboekt op de vervaldag van de optie. Dit impliceert dat de premie niet gebruikt mag worden ter compensatie van de gerealiseerde minderwaarde op het moment van de uitoefening van de optie door de optiehouder. Dit laatste wordt nu ook bevestigd door het Hof van Cassatie.

 • Verplichting tot openbaarmaking van de sociale balans

  Er rijzen recent blijkbaar wat vragen rond de openbaarmaking van de sociale balans. Sommige ondernemingen plannen om hun sociale balans via een afzonderlijk document neer te leggen omdat zo de sociale balans niet zou openbaar gemaakt worden (en derden dus geen inzage hebben in die sociale balans). Dit is fout. De sociale balans moet steeds openbaar raadpleegbaar zijn, onafhankelijk van hoe deze werd neergelegd (al dan niet samen met de jaarrekening). De onder de afdeling Openbaarmakingsverplichtingen van het Wetboek van vennootschappen opgenomen artikelen zijn duidelijk: op basis van artikel 103 W.Venn. verstrekt de Nationale Bank van België op ieders verzoek een afschrift van de stukken bedoeld artikel 100 W.Venn. Waaronder dus de sociale balans.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 10 mei 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 19 april 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Verenigingen en stichtingen - Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) - Hereniging van het eigendomsrecht". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 juni 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerp van technische nota " Definiëring van EBIT / EBITDA  na omzetting van de accounting richtlijn ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van deze nota aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 1 juni 2017 vóór 17u.

 • De 5de Dag van de CBN, gepland op 26 april 2017, is uitgesteld en verdaagd naar een nader te bepalen datum. Meer informatie over het evenement zal op het geschikte moment worden bekendgemaakt.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor een borg in het kader van de financiering van een voor verkoop bestemd onroerend goed ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 11mei 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Bijkantoor: openbaarmakingsverplichtingen - taal ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 mei 2017 vóór 17u.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Opname van financiële vaste activa geboekt tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde in de toelichting van de jaarrekening ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 9 mei 2017 vóór 17u.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/08 : " Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/07 : " Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/06 : " Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 15 maart 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/05 : " Invoer: douanerechten en verlegging van de heffing van de btw "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/04 : " Gegeven borgtochten in contanten en effecten"
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Groottecriteria artikel 15 W.Venn. - Verbonden vennootschappen - Verschillende afsluitingsdata - Wijziging van consolidatiekring ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 11 april 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van moratoriumintresten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 april 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/03 : " Groottecriteria - Boekjaar korter of langer dan 12 maanden "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/02 : " Gezamenlijke controle - groottecriteria "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/01 : " Consortium - lidmaatschapsrechten (artikel 1401, 5 BW) "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft een vacature voor een Nederlandstalige vertaler (m/v). Functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden en modaliteiten: zie bijlage.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 1 februari 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 7 maart 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 11 januari 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ".  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 februari 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 februari 2017 vóór 17u.

 • Onze beste wensen voor 2017

terug naar top
sitemap