Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/9 : " Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/10 : " Vrijstelling van subconsolidatie: de maatschap "

 • De Commissie voor Boekhoudkundifge Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB - Request for views 2015 - Agenda Consultation.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van ontvangen subsidies voor de aankoop van activa die worden ter beschikking gesteld ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 februari 2016 vóór 17 u.
   

 • De vierde Dag van de CBN heeft plaats gehad op woensdag 18 november 2015 in het KBC Auditorium in Brussel. Onder ruime belangstelling – we mochten niet minder dan 318 deelnemers ontvangen – lichtte de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de gevolgen toe van de omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU voor de Belgische boekhoud- en financieel-fiscale praktijk. Minister van Justitie Koen Geens opende het seminar, Vice-eersteminister Kris Peeters sprak het slotwoord. De presentaties vindt u in bijlage.

 • Dag van de CBN

 • Omzetting Europese Boekhoudrichtlijn: overzicht wijzigingen vanaf 1 januari 2016

  Programma

  13.30u Onthaal

  14.00u Verwelkoming en overzicht werkzaamheden CBN
  Jan VERHOEYE, Voorzitter CBN

  14.15u Openingswoord
  Koen GEENS, Minister van Justitie

  14.30u Aanpassingen aan het Wetboek van Vennootschappen: onderscheid micro, kleine en grote vennootschappen, groepen van beperkte omvang, verslag van betalingen aan overheden
  Jean-Pierre MAES, Ere-voorzitter CBN

  15.00u Aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit bij het Wetboek van Vennootschappen: waarderingsregels, gewijzigde inhoud toelichting verkort en volledig schema van de jaarrekening, sociale balans en verslag van betalingen aan overheden
  Sadi PODEVIJN, Secretaris-generaal CBN

  15.30u Koffiepauze

  16.00u De gevolgen van de aanpassingen voor de modellen van de jaarrekening, publicatieverplichting en tarieven
  Cécile BUYDENS, Afdelingshoofd bij de Balanscentrale - NBB

  16.25u Fiscale implicaties naar aanleiding van de omzetting van de Boekhoudrichtlijn: aanpassingen Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  Jan VERHOEYE, Voorzitter CBN

  16.55u Omzetting Richtlijn 2014/95/EU: publicatie niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen
  Els GOSSE, Wetenschappelijk secretaris CBN

  17.15u Slotwoord
  Kris PEETERS, Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 21 oktober 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 december 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 december 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende “ Remeasurement on a Plan Amendment, Curtailment or Settlement/Availability of a Refund from a Defined Benefit Plan ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/8 : " Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/7 : " Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten getekend vanaf 1 januari 2015) "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 30 september 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/6 : " Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag op deze liquidatiereserve) "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 9 september 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Vrijstelling van subconsolidatie: de maatschap".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 november 2015 vóór 17 u.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/5 : " Zakelijke rechten op onroerende goederen: vruchtgebruik - opstalrecht - erfpachtrecht - erfdienstbaarheid "

 • Het Belgisch Staatsblad van 21 september 2015 publiceert het Koninklijk Besluit van 3 september 2015, houdende het ontslag en de benoeming van een lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

  Aan mevr. Christine Collet wordt, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar mandaat van lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Dhr. Kristof Willekens wordt, op voorstel van de representatieve middenstandorganisaties, tot lid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen benoemd, ter vervanging van mevr. Christine Collet, wiens mandaat hij zal beëindigen. Het besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

 • Cover Jaarboek 2015 CBNMet genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Jaarboek 2015 aan.

  De CBN is sinds haar oprichting in 1975 bepalend voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen. Die creëren de nodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk toepassen. Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgisch boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

  Het CBN Jaarboek 2015 brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening en bijgewerkt tot eind december 2014. Het geeft daarnaast ook een overzicht van de relevantie Belgische en Europese regelgeving. De gedetailleerde inhoudstafel en het uitgebreide trefwoordenregister maken van het werk een zeer gerbuiksvriendelijk en vlot hanteerbaar werkinstrument. Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans.

  Het CBN Jaarboek 2015 kost 100 euro en kan worden besteld bij uitgeverij Larcier. Leden van het BIBF, het IAB en het IBR genieten van bijzondere voorwaarden.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag op deze liquidatiereserve".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 september 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/4 : " Leasing ". Dit advies vervangt de adviezen 144/1, 144/2, 144/2bis, 144/3 en 144/5.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/3 : " Verplichting tot opstelling en publicatie van de jaarrekening door de inbrengende vereniging in het kader van een pseudo-fusie "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 8 juli 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 september 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 24 juni 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar " Overzicht werkzaamheden 2014 ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/2 : " Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/1 : " Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 13 mei 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van niet-opgevraagde vervallen dividenden van effecten aan toonder of op naam ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 juli 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 juli 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verplichting tot opstelling en publicatie van de jaarrekening door de inbrengende vereniging in het kader van een pseudo-fusie ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 18 juni 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 25 maart 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende “ Disclosure Initiative - Proposed amendments to IAS 7 ".

 • Op 18 maart 2015 publiceerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het advies CRB 2015-0600, betreffende de omzetting van de nieuwe Europese boekhoudrichtlijn 2013/034/EU - zie bijlage.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 4 maart 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015 ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 29 april 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende “ Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 8 april 2015 vóór 9 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 11 februari 2015.

 • The Italian standard setter Organismo Italiano di Contabilità (OIC) is helping the IASB to understand views on accounting changes by conducting a survey aimed at preparers of financial statements. The survey aims to understand practical experience with application of IAS 8 and to research possible alternative approaches. Auditors, academics, regulators and standard-setters may also fill in this survey. The deadline for participation in this survey is 20 February 2015.

  Further information on the preparer survey can be accessed via the following link:

 • The Italian standard setter Organismo Italiano di Contabilità (OIC) is helping the IASB to understand views on accounting changes by conducting a survey aimed at investors and analysts. The survey aims to understand the type of financial statement information investors need when a company makes an accounting change, whether the type of the change affects information needs and whether there is more than one way companies could provide information about accounting changes that would still satisfy investor needs. The deadline for participation in this survey is 15 February 2015.

  Further information on the investor survey can be accessed via the following link:

 • PERSBERICHT

  In De Standaard van 29 januari 2015 wordt in een artikel met als titel “Boekhoudkundige truc met fiscus duwt Ethias met uitstel in het rood” op pagina 25 gesteld “De Commissie voor Boekhoudkundige Normen gaf groen licht voor deze boeking.”

  Met dit persbericht wenst de Commissie voor Boekhoudkundige Normen duidelijk te maken nooit enig advies gegeven te hebben aan Ethias rond welke boeking ook.

  Wel heeft de Commissie op 14 juni 1984 een algemeen advies uitgebracht hoe betwiste belastingen dienen geboekt te worden (advies 128-6, punt C). Het is evenwel de bevoegdheid van het bestuursorgaan en de commissaris van de vennootschap te oordelen of dit advies in deze van toepassing is.

  Het mag dus duidelijk zijn dat de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zich in deze niet heeft uitgesproken omtrent de in het geciteerd artikel beschreven feiten.

 • EFRAG is looking for participants in a pan-European academic study of professional equity investors’ financial information usage. The study aims to inform the debate on the IASB Conceptual Framework by assessing professional investors’ opinions of financial reporting information. Improved understanding of such issues can assist in the efficient allocation of capital, yet to date, research in this area is relatively limited. The study therefore covers important accounting policy issues and we expect the results to be of interest to standard setters, regulators, academic researchers and the professional investment community. In order to receive more input, we have decided to extend the interview period to 28 February 2015. We hope that the extended interview period will allow you to participate in the study.

  Please find attached a letter to potential participants describing the study. You can also read about the study via the link below.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 14 januari 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft een vacature voor een (m/v) Wetenschapplijk secretaris - jurist van de Franse taalrol.

  Functiebeschrijving, voorwaarden en modaliteiten : zie bijlage.

 • Onze beste wensen voor 2015

terug naar top
sitemap