Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/17: " De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/16 : " Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/15 : " De boekhoudkundige verwerking van de verhoogde aftrek van bepaalde kosten die fiscaal worden aanvaard boven het bedrag van de werkelijk gedane of gedragen kosten mits naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde "

 • Cover jaarboek 2013 CBNMet genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Jaarboek 2013 aan.

  De CBN is sinds haar oprichting in 1975 bepalend voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen. Die creëren de broodnodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk moeten toepassen. Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgische boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

  Het Jaarboek 2013 brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening, en bijgewerkt tot eind december 2012. Het geeft daarnaast ook een overzicht van de relevante Belgische en Europese wetgeving en het bevat het jaarverslag 2012 van de CBN. Het uitgebreide trefwoordenregister en de gedetailleerde inhoudstafel maken van het werk een zeer gebruiksvriendelijk en vlot hanteerbaar werkinstrument. Het werk is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans.

  Het Jaarboek 2013 kost 90 euro en kan worden besteld bij uitgeverij Larcier :

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een technische nota bij advies 2013/14 : " De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kaptitaalsubsidies ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 november 2013 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Bearer plants “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/14 : " De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kaptitaalsubsidies ". Dit advies vervangt advies 165/1.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgische wetgeving van 25 september 2013.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 14 november 2013 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van de verhoogde aftrek van bepaalde kosten die fiscaal wordt aanvaard boven het bedrag van de werkelijk gedane of gedragen kosten mits naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 12 november 2013 vóór 17 u.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgische wetgeving van 4 september 2013.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Leases “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/13 : " Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor."

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/12 : " Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van dividenden en tantièmes en de opbrengsten die overeenstemmen met dividenden en tantièmes ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar Bulletin 66 - adviezen 2013/3 tot 2013/11.

 • In het Publicatieblad van de Europese Unie (L 182, 56e jaargang) van 29 juni 2013 werd de Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, gepubliceerd.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/11 : " Begrip "omzet": doorrekening van belastingen accijnzen ". Dit advies vervangt advies 101.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/10 : " Belgische bijkantoren van buitenlandse ondernemingen: voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert omwille van een getalfout een gecorrigeerde versie van advies 2013/4 : " De boekhoudkundige verwerking van step disposals ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar Bulletin 65 - adviezen 2012/16 tot 2012/20, 2013/1 en 2013/2.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/9 : " De boekhoudkundige verwerking van een herziening van de btw op een aangekocht bedrijfsmiddel ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 17 juli 2013 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royaltys, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van dividenden en tantièmes en de opbrengsten die overeenstemmen met dividenden en tantièmes ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 17 juli 2013 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/8 : " De boekhoudkundige verwerking van de door de Waalse regering gecreëerde opleidingscheques ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/7 : " De boekhoudkundige verwerking van ruilverrichtingen ".

 • EFRAG and the National Standard Setters ANC, ASCG, FRC and OIC invite companies to participate in field-testing of the proposed accounting guidance for leases

  On 16 May 2013, the IASB issued the revised Exposure Draft Leases (ED) to propose changes in the accounting guidance for arrangements that are or contain leases. As one of the consequences, lessees will be required for all arrangements that would fall into the definition of a lease to recognise and measure right-of-use assets at cost and lease liabilities at the present value of the lease payments. EFRAG and the National Standard Setters are performing a field-test in order to evaluate how these proposals would affect European companies applying IFRS. This field-test is carried out by EFRAG with the National Standard Setters ANC, ASCG, FRC and the OIC.


  Read the complete News

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/6 : " De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/5 : " De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/3 : " De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgische wetgeving van 8 mei 2013.

 • Het Belgisch Staatsblad publiceert het “Koninklijk besluit van 25 april 2013 houdende aanstelling  van de leden van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen “. Dat KB treedt in werking tien dagen na publicatie, d.i. op 26 mei 2013. Cfr. BS 16.05.2013, editie 2, blz. 28007, nr. 201311231.

 • Het Belgisch Staatsblad publiceert het “Koninklijk besluit van 25 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor Boekhoudkundige Normen “. Dat KB treedt in werking tien dagen na publicatie, d.i. op 26 mei 2013. Cfr. BS 16.05.2013, editie 1, blz. 27824, nr. 2013011231.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgische wetgeving van 24 april 2013.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Acquisition of an Interest in a Joint Operation “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar Bulletin 64 - adviezen 2012/11 tot 2012/15.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/2 : " Het gebruik van de rekening 15 Kapitaalsubsidies door grote en zeer grote verenigingen en stichtingen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2013/1 : " De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgische wetgeving van 6 maart 2013.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgische wetgeving van 20 februari 2013.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert het aangepast advies 137/3 : " Schulden op meer dan één jaar - Prefinanciering van langlopende leningen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar " Overzicht werkzaamheden 2012 ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/20 : " De boekhoudkundige verwerking van de betaling van een schuld van de vennootschap door een derde die zich hiertoe als borg heeft verbonden ten aanzien van de schuldeiser ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/19 : " Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente ". Dit advies vervangt adviezen 149/1, 149/2, 149/3 en 149/4.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/18 : " De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) ". Dit advies vervangt advies 167/1.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over het " Begrip omzet – Doorrekening van belastingen en accijnzen “.

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 26 maart 2013 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/17 : " Erkenning van opbrengsten en kosten ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/16 : " De boekhoudkundige verwerking van wentelkredieten ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/15 : "Bestellingen in uitvoering ”.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgische wetgeving van 9 januari 2013.

terug naar top
sitemap