Legislation

2003/51/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen Op 6 mei 2003 heeft de Europese Raad een richtlijn goedgekeurd die wijzigingen aanbrengt aan de bestaande Europese boekhoudrichtlijnen. De wijzigingen brengen de bestaande regelgeving meer in overeenstemming met de betere, hedendaagse gewoonten en vullen de IAS verordening aan, die werd goedgekeurd in juni 2002. Zij laten de Lidstaten die de IAS normen niet opleggen aan alle ondernemingen toe om toch te evolueren naar een gelijkaardige financiële rapportering van hoogstaande kwaliteit. Zodoende zou deze richtlijn invloed kunnen hebben op bijna vijf miljoen ondernemingen. De richtlijn biedt de mogelijkheid voor een passende boekhoudkundige weergave van "special purpose vehicles", verbetert de toelichting van risico’s en onzekerheden en vergroot de consistentie tussen auditverslagen binnen de Europese Unie.

terug naar top
sitemap