Adviezen

Opzoeking adviezen op trefwoord
CBN-advies 2018/15 Boekhoudkundige verwerking van onder meer de rendementswaarborg voor werkgeversbijdragen in het kader van een aanvullende pensioentoezegging
CBN-advies 2018/14 Belastingen. (Dit advies vervangt adviezen 128/1, 128/3, 128/4, 128/6 en 141.)
CBN-advies 2018/13 Provisie aanvullende dagen verlof - Arbeidsduurvermindering
CBN-advies 2018/12 Interpretatie van code 99084 in de toelichting 5.14 van de geconsolideerde jaarrekening
CBN-advies 2018/11 Verkoop van (oplaadbare) betaalkaarten
CBN-advies 2018/10 Omzet - RIZIV-heffingen op de omzet van terugbetaalbare geneesmiddelen
CBN-advies 2018/09 Tax shelter voor podiumkunsten
CBN-advies 2018/08 Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar
CBN-advies 2018/07 Vereniging van aandelen in handen van één enkele rechtspersoon: vermeldingen in de toelichting
CBN-advies 2018/06 Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht: toepassing van het Belgisch boekhoudrecht - begrip "bijkantoor" - publicatieplicht. (Dit advies vervangt adviezen 1-1, 1-5, 1-5bis, 2009/2 en 2017/12.)
CBN-advies 2018/05 Rekening 130 - Wettelijke reserve
CBN-advies 2018/04 De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen
CBN-advies 2018/03 Zetelverplaatsing naar België (inbound) - Verschil in waarderingsregels ten opzichte van het boekhoudkundig referentiestelsel van de staat van herkomst
CBN-advies 2018/02 Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling
CBN-advies 2018/01 Aftrek voor innovatie-inkomsten
  
CBN-advies 2017/18 Afschrijving van materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen - Inresultaatname van kapitaalsubsidies
CBN-advies 2017/17 Reverse factoring
CBN-advies 2017/16 Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermeldingen in de jaarrekening
CBN-advies 2017/15 Transacties onder gemeenschappelijke leiding (Common control transactions)
CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen - Verwerving door erfpacht - houder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) - Hereniging van het eigendomsrecht
CBN-advies 2017/13 Boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor een borg in het kader van de financiering van een voor verkoop bestemd onroerend goed
CBN-advies 2017/11 Opname van financiële vaste activa geboekt tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde in de toelichting van de jaarrekening
CBN-advies 2017/10 Groottecriteria artikel 15 W.Venn. - Verbonden vennootschappen - Verschillende afsluitingsdata - Wijziging van consolidatiekring
CBN-advies 2017/09 Boekhoudkundige verwerking van moratoriuminterest
CBN-advies 2017/08 Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model
CBN-advies 2017/07 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium)
CBN-advies 2017/05 Invoer: douanerechten en verlegging van de heffing van de btw
CBN-advies 2017/04 Gegeven borgtochten in contanten en effecten
CBN-advies 2017/03 Groottecriteria - Boekjaar korter of langer dan 12 maanden
CBN-advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecritria
CBN Technische nota 2017/01 TN Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accountingrichtlijn 2013/34/EU (Deze technische nota vervangt technische nota 2010/1.)
CBN-advies 2017/01 Consortium: lidmaatschapsrechten (artikel 1401, 5 BW)
  
CBN-advies 2016/27 Kosten van onderzoek en ontwikkeling: onderscheid tussen onderzoek en ontwikkeling - verduidelijking
CBN-advies 2016/26 Kilometerheffing
CBN-advies 2016/25 Kapitaalvermindering voor vorming van een reserve voor een voorzienbaar verlies
CBN-advies 2016/24 Uitzonderlijke resultaten: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015
CBN-advies 2016/23 Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W. Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015
CBN-advies 2016/22 Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde boekhouding
CBN-advies 2016/21 Actualisatie van uitgestelde belastingen
CBN-advies 2016/20 Leveranciersschulden en schulden aan de overheid in het kader van een WCO
CBN-advies 2016/19 Consortium: toepasselijke rapporteringsstandaard - vrijstelling van subconsolidatie
CBN-advies 2016/18 Prestaties geleverd aan overheid - verschuldigde btw
CBN-advies 2016/17 Verenigingen en stichtingen: certificatie van aandelen van handelsvennootschappen
CBN-advies 2016/16 Kosten van onderzoek en ontwikkeling: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015.
CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten (Dit advies vervangt advies 153/1.)
CBN-advies 2016/14 Bestellingen in uitvoering: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 December 2015
CBN-advies 2016/13 Verenigingen en stichtingen: roerende voorheffing
CBN-advies 2016/12 Verjaarde schulden
CBN-advies 2016/11 Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swap
CBN-advies 2016/10 Schulden en vorderingen: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 67 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015
CBN-advies 2016/9 Verwerving van een bebost terrein
CBN-advies 2016/8 Bepaling van de omzet van een franchisenemer
CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro
CBN-advies 2016/6 Verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen
CBN-advies 2016/5 Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk
CBN-advies 2016/4 Verenigingen en stichtingen: boekhoudkundige verwerking van meerjarige toekenningen bij grote en zeer grote verenigingen en stichtingen
CBN-advies 2016/3 Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn.
CBN-advies 2016/2 Boekhoudkundige verwerking van ontvangen subsidies voor de aankoop van activa die worden ter beschikking gesteld
CBN-advies 2016/1 Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten (Dit advies vervangt CBN-advies 139/1.)
  
CBN-advies 2015/10 Vrijstelling van subconsolidatie: de maatschap
CBN-advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire intresten (Dit advies vervangt adviezen 119/1 en 126/11.)
CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop
CBN-advies 2015/7 Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten getekend vanaf 1 januari 2015)
CBN-advies 2015/6 Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag op deze liquidatiereserve
CBN-advies 2015/5 Zakelijke rechten op onroerende goederen: vruchtgebruik - opstalrecht - erfpachtrecht - erfdienstbaarheid (Dit advies vervangt adviezen 150/3 en 162/2.)
CBN-advies 2015/4 Leasing (Dit advies vervangt adviezen 144/1, 144/2, 144/2bis, 144/3 en 144/5.)
CBN-advies 2015/3 Verplichting tot opstelling en publicatie van de jaarrekening door de inbrengende vereniging in het kader van een pseudo-fusie
CBN-advies 2015/2 Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve
CBN-advies 2015/1 Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015)
  
CBN-advies 2014/9 Afronding van betalingen in euro
CBN-advies 2014/8 De boekhoudkundige verwerking van de Fairness Tax
CBN-advies 2014/7 De boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan de toekenning niet gegarandeerd is (eventuele rechten)
CBN-advies 2014/6 De boekhoudkundige verwerking van effecten aan toonder van rechtswege omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten op 1 januari 2014
CBN-advies 2014/5 Afsluitingsdatum van het boekjaar
CBN-advies 2014/4 Correctie van de jaarrekening
CBN-advies 2014/3 De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming
CBN-advies 2014/2 De boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot (Addendum aan advies 2011/13)
CBN-advies 2014/1 Belgische bijkantoren van ondernemingen naar buitenlands recht - openbaarmaking ingeval van sluiting (Dit advies vervangt advies 110/8.)
  
CBN-advies 2013/17 De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92
CBN-advies 2013/16 Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten
CBN-advies 2013/15 De boekhoudkundige verwerking van de verhoogde aftrek van bepaalde kosten die fiscaal wordt aanvaard boven het bedrag van de werkelijk gedane of gedragen kosten mits naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde
CBN-advies 2013/14 TN Technische nota bij advies 2013/14 - De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies
CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies (Dit advies vervangt advies 165/1.)
CBN-advies 2013/13 Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor
CBN-advies 2013/12 Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van dividenden en tantièmes en de opbrengsten die overeenstemmen met dividenden en tantièmes
CBN-advies 2013/11 Begrip "omzet": doorrekening van belastingen en accijnzen (Dit advies vervangt advies 101.)
CBN-advies 2013/10 Belgische bijkantoren van buitenlandse ondernemingen: voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro
CBN-advies 2013/9 De boekhoudkundige verwerking van een herziening van de btw op een aangekocht bedrijfsmiddel
CBN-advies 2013/8 De boekhoudkundige verwerking van de door de Waalse regering gecreëerde opleidingscheques
CBN-advies 2013/7 De boekhoudkundige verwerking van ruilverrichtingen
CBN-advies 2013/6 De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen
CBN-advies 2013/5 De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening
CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals
CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions
CBN-advies 2013/2 Het gebruik van de rekening 15 - Kapitaalsubsidies door grote en zeer grote verenigingen en stichtingen
CBN-advies 2013/1 De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen
  
CBN-advies 2012/20 De boekhoudkundige verwerking van de betaling van een schuld van de vennootschap door een derde die zich hiertoe als borg heeft verbonden ten aanzien van de schuldeiser
CBN-advies 2012/19 Goederen verworven tegen betaling van een lijfente (Dit advies vervangt adviezen 149/1, 149/2, 149/3 en 149/4.)
CBN-advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) (Dit advies vervangt advies 167/1.)
CBN-advies 2012/17 Erkenning van opbrengsten en kosten
CBN-advies 2012/16 De boekhoudkundige verwerking van wentelkredieten
CBN-advies 2012/15 Bestellingen in uitvoering
CBN-advies 2012/14 Uitgewerkt voorbeeld bij het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 juli 2012
CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa (Dit advies vervangt advies 138/4.)
CBN-advies 2012/12 Vrijstelling van subconsolidatie
CBN-advies 2012/11 Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit en artikel 78, § 8 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
CBN-advies 2012/10 Te verwaarlozen betekenis
CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap (Dit advies vervangt adviezen 126/9 en 126/10.)
CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap
CBN-advies 2012/7 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (Dit advies vervangt advies 2010/7.)
CBN-advies 2012/6 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap
CBN-advies 2012/5 Betaling van vorderingen in natura
CBN-advies 2012/4 De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar
CBN-advies 2012/3 De boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen
CBN-advies 2012/2 De boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij het afsluiten van een huurovereenkomst
CBN-advies 2012/1 De boekhoudkundige verwerking van een overschot aan broeikasgasemissierechten door een onderneming die de nettomethode toepast
  
CBN-advies 2011/24 Herstructureringskosten - Verwerking in de jaarrekening (Dit advies vervangt advies 123/1.)
CBN-advies 2011/23 De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten
CBN-advies 2011/22 De boekhoudkundige verwerking van de door de Vlaamse Regering gecreëerde kmo-portefeuille
CBN-advies 2011/21 Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken (Dit advies vervangt advies 6/1.)
CBN-advies 2011/20 Verbonden ondernemingen
CBN-advies 2011/19 De boekhoudkundige verwerking van intrestopbrengsten en -kosten door erkende kredietmaatschappijen in Vlaanderen (Dit advies vervangt advies 108/5.)
CBN-advies 2011/18 De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (IRS)
CBN-advies 2011/17 De boekhoudkundige verwerking van "onderzoeksfondsen" in de jaarrekening van grote en zeer grote verenigingen en stichtingen
CBN-advies 2011/15 Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering
CBN-advies 2011/14 Herwaarderingsmeerwaarden (Dit advies vervangt de adviezen 109, 112/4, 112/6, 112/7, 113/1, 113/3, 113/3bis, 113/4 en 2009/5.)
CBN-advies 2011/13 Overheidssubsidies
CBN-advies 2011/12 Afwijking inzake functionele valuta: praktische implicaties en procedure
CBN-advies 2011/11 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen
CBN-advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende splitsingen
CBN-advies 2011/9 Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen
CBN-advies 2011/8 Verslaggeving bij ontbinding en vereffening
CBN-advies 2011/7 Bestemde fondsen
CBN-advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken
CBN-advies 2011/5 Consolidatiekring: interpretatie van de uitsluitingsgrond van artikel 107, 4°KB W. Venn.
CBN-advies 2011/4 Boekhoudkundige verwerking van levering/ontvangst van handelsgoederen om niet
CBN-advies 2011/3 Boekhoudrechtelijke verwerking van betwiste schulden
CBN-advies 2011/2 Zetelverplaatsing naar België van een vennootschap opgericht naar buitenlands recht: gevolgen voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening
CBN-advies 2011/1 Toelichting bij de mogelijkheid voor kleine verenigingen en stichtingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de grote verenigingen en stichtingen
  
CBN-advies 2010/22 Boekingswijze van een voorschot op de verdeling van het netto-actief (Dit advies vervangt advies 170/2)
CBN-advies 2010/21 De boekhoudkundige verwerking van transfervergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers (niet-amateurs en profspelers)
CBN-advies 2010/20 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen
CBN-advies 2010/18 Subsidies en schenkingen vanuit het oogpunt van de verstrekkende vereniging of stichting
CBN-advies 2010/17 Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen
CBN-advies 2010/16 Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten, toegekend in contanten, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen
CBN-advies 2010/15 Afschrijvingsmethoden (Dit advies vervangt cbn-adviezen 112/1 en 112/3)
CBN-advies 2010/14 Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken.
CBN-advies 2010/13 Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een btw-eenheid.
CBN-advies 2010/12 De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten
CBN-advies 2010/11 Boekhoudkundige verwerking van loontussenkomst door de overheid in hoofde van de werkgever
CBN-advies 2010/10 Duur van het boekjaar
CBN-advies 2010/9 Toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009.
CBN-advies 2010/8 Financiële steunverlening.
CBN-advies 2010/6 Financieel plan voor de BVBA starter
CBN-advies 2010/5 Berekening van criteria artikel 15 W. Venn.
CBN-advies 2010/4 Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta.
CBN-advies 2010/3 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden
CBN-advies 2010/2 De boekhoudkundige verwerking van het stelstel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992- Update.
CBN-advies 2010/1 De interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige betekenis met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 10 augustus 2009
  
CBN-advies 2009/16 Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies.
CBN-advies 2009/15 Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen
CBN-advies 2009/14 Boekhoudkundige verwerking van groenestroom-en warmtekrachtcertificaten.
CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
CBN-advies 2009/12 De sociale balans en de statutaire werknemers
CBN-advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen
CBN-advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen
CBN-advies 2009/9 De boekhoudkundige gevolgen van de aanvaardingsplicht inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
CBN-advies 2009/8 Boekhoudkundige verwerking van splitsingen
CBN-advies 2009/7 Boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies
CBN-advies 2009/6 De boekhoudkundige verwerking van fusies.
CBN-advies 2009/4 Model van ongesplitst dagboek zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde VZW's, stichtingen en IVZW's.
CBN-advies 2009/3 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of de betaling over verschillende jaren wordt gespreid.
CBN-advies 2009/1 Interimdividend versus tussentijds dividend
  
CBN-advies 201/7 De boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan de toekenning niet gegarandeerd is (eventuele rechten)
CBN-advies 128/4 Belastingen (Dit advies vervangt adviezen 128/1, 128/3, 128/4, 128/6 en 141.)
  
CBN-advies 1-2 Ondernemingen naar buitenlands recht - Houden en bewaren in België van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken Archief: oud advies 1-2oud advies 1-2 met track changes
CBN-advies 1-3 Ondernemingen : openbare instellingen Archief: oud advies 1-3oud advies 1-3 met track changes
CBN-advies 1-4 Ondernemingen : Vereniging zonder winstoogmerk Archief: oud advies 1-4oud advies 1-4 met track changes
CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden Archief: oud advies 1-6oud advies 1-6 met track changes
CBN-advies 2-1 Individuele klanten- en leveranciersrekeningen Archief: oud advies 2-1oud advies 2-1 met track changes
CBN-advies 3-1 Tijdstip waarop de aan- of verkoop van een onroerend goed in de boekhouding dient ingeschreven Archief: oud advies 3-1oud advies 3-1 met track changes
CBN-advies 3-2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Archief: oud advies 3-2oud advies 3-2 met track changes
CBN-advies 3-3 Advies inzake de boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen
CBN-advies 4-1 Vermeldingen in het centralisatieboek Archief: oud advies 4-1oud advies 4-1 met track changes
CBN-advies 4-2 De "inschrijving" in de boeken - Begrip
CBN-advies 4-3 Over het centraal boek Archief: oud advies 4-3oud advies 4-3 met track changes
CBN-advies 4-4 Beginsel van het dubbel boekhouden Archief: oud advies 4-4oud advies 4-4 met track changes
CBN-advies 7-1 Duur van het boekjaar. Dit advies werd vervangen door advies 2010-10 Archief: oud advies 7-1oud advies 7-1 met track changes
CBN-advies 7-2 Interne en externe jaarrekening - Begrippen
CBN-advies 7-3 Boek waarin de jaarrekening en de inventarisstukken worden opgenomen - Opname van de waarderingsregels
CBN-advies 7-4 Opmaken van de inventaris Archief: oud advies 7-4oud advies 7-4 met track changes
CBN-advies 12-1 Toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten : bedoelde ondernemingen Archief: oud advies 12-1oud advies 12-1 met track changes
CBN-advies 12-2 Toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten : Boekjaar waarop de criteria van toepassing zijn Archief: oud advies 12-2oud advies 12-2 met track changes
CBN-advies 12-3 Toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten - Gemiddeld aantal jaarlijks tewerkgestelde personen
CBN-advies 12-4 Omvangcriteria - Berekening op geconsolideerde basis Archief: oud advies 12-4oud advies 12-4 met track changes
CBN-advies 12-5 Berekening op geconsolideerde basis Archief: oud advies 12-5oud advies 12-5 met track changes
CBN-advies 14-1 Adviesbevoegdheid
CBN-advies 16-1 Toepassing van de wet op financiële instellingen - Kredietinstellingen die onder de toepassing vallen van een bijzondere wet Archief: oud advies 16-1oud advies 16-1 met track changes
CBN-advies 100 Omzet - Begrip
CBN-advies 102 Omzet - Verkopen CIF (Cost, Insurance, Freight)
CBN-advies 103 Omzet - Tussenpersonen
CBN-advies 103-2 Omzet van expediteurs
CBN-advies 103-3 Omzet van lijnagenten
CBN-advies 104 Royalties
CBN-advies 105 Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen kosten en opbrengsten
CBN-advies 105-1 Compensatie tussen debet- en creditsaldi bij eenzelfde bankinstelling
CBN-advies 105-2 Kosten afgewenteld op of gedragen door derden
CBN-advies 105-4 Vergoeding van kredieturen door de RSZ
CBN-advies 105-5 Aanrekening van vergoedingen, van beheerders of leden van het personeel toegekend door vennootschappen behorende tot dezelfde groep
CBN-advies 105-6 Schade en schadeverzekering (andere dan kredietverzekering)
CBN-advies 106 Verbintenissen en zekerheden
CBN-advies 106-1 Onherroepelijk mandaat tot hypothekeren
CBN-advies 106-2 Verbintenis om bepaalde goederen niet te verkopen
CBN-advies 106-3 Verbintenissen van een moedervennootschap met betrekking tot de solvabiliteit van haar dochter
CBN-advies 106-4 Beding van eigendomsvoorbehoud - Uitdrukkelijk ontbindend beding. Boekhoudkundige verwerking
CBN-advies 106-5 Gewaarborgde schulden - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
CBN-advies 107-1 Voorzieningen voor grote herstellings- of onderhoudswerken
CBN-advies 107-2 Voorzieningen voor prijsschommelingen - Voorzieningen met een algemeen karakter
CBN-advies 107-3 Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen
CBN-advies 107-3 Bis Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen
CBN-advies 107-4 Voorzieningen voor de schulden ten opzichte van het personeel bij sluiting van de onderneming
CBN-advies 107-5 Devaluatie van de Belgische frank
CBN-advies 107-6 Waarborgen verbonden aan de verkoop van goederen of het leveren van diensten
CBN-advies 107-7 Risico's en verliezen waarvan de waardering aleatoir is
CBN-advies 107-8 Boekhoudkundige verwerking van de voorzieningen voor risico's en kosten
CBN-advies 107-9 Vaststelling van het bedrag van een voorziening voor pensioenen of brugpensioenen
CBN-advies 107-11 Opbrengsten waarover betwisting bestaat
CBN-advies 107-12 Pensioenvoorzieningen
CBN-advies 107-13 Voorzieningen voor geïndexeerde pensioenen en brugpensioenen
CBN-advies 107-14 Voorzieningen voor bezoldigingen bij volledige of gedeeltelijke vrijstelling van te leveren arbeidsprestaties
CBN-advies 108-1 Afwijkingen van de bepalingen van het K.B. van 8 oktober 1976 - Procedure
CBN-advies 108-2 Aanvragen tot afwijking : overzicht
CBN-advies 108-3 Adviesbeleid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ten aanzien van individuele vragen om afwijking wegens verstoring van de mededingingsvoorwaarden
CBN-advies 108-4 Vermelding door een investeringsmaatschappij van het aandelenbezit in andere vennootschappen
CBN-advies 110-1 Openbaarmaking van de jaarrekening - Mogelijkheid tot publikatie van de jaarrekening in beknopte vorm (artikel 39)
CBN-advies 110-2 Stukken die tegelijk met de jaarrekening dienen neergelegd (artikel 80 Venn. W.)
CBN-advies 110-3 Openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen die niet aan het K.B. van 8 oktober 1976 onderworpen zijn
CBN-advies 110-5 Opstelling, goedkeuring en openbaarmaking van de jaarrekening
CBN-advies 110-9 Jaarrekening - Schema van de Balanscentrale - Omvang van de bedrijven
CBN-advies 110-10 In België gevestigde vennootschappen naar buitenlands recht: toepassingsgebied van artikelen 81, 82, 83 en 107 van het Wetboek van vennootschappen (Dit advies kreeg, sinds de invoering van de nieuwe nummering in 2009, het nummer 2009/2) Archief: oud advies 110-10
CBN-advies 111-1 Bezoldigingen toegekend aan bestuurders en commissarissen - Bedoelde bezoldigingen
CBN-advies 111-2 Toepassing van de uitzondering waarin punt 17 van de toelichting voorziet
CBN-advies 112-2 Ontoereikendheid van de afschrijvingen geboekt vóór de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976
CBN-advies 112-5 Progressieve afschrijvingsmethode
CBN-advies 112-8 Waarderingsregels
CBN-advies 113-2 Herwaarderingen verricht met toepassing van de Wet van 20 augustus 1947
CBN-advies 113-5 Herwaardering van vaste activa vóór het begin van het boekjaar dat aanvangt na 31 december 1983
CBN-advies 113-6 Herwaardering van afschrijfbare activa - Intercommunale verenigingen en gemeentebedrijven - Toepassing van afschrijvingen berekend op basis van jaarlijks geïndexeerde balanswaarden
CBN-advies 114-1 Verbonden ondernemingen - Ondernemingen met deelnemingsverhouding
CBN-advies 114-2 Bezit van maatschappelijke rechten in verbonden ondernemingen of in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Begrip deelneming
CBN-advies 114-3 Resultaten uit verrichtingen met dochterondernemingen
CBN-advies 114-4 Verwerking in de jaarrekening van een onderneming van verrichtingen met verbonden ondernemingen
CBN-advies 114-5 Over het begrip verbonden onderneming
CBN-advies 114-6 Uitdrukking van verrichtingen tussen ondernemingen uit eenzelfde groep
CBN-advies 114-7 Condominium
CBN-advies 115 Ledenbijdrage in een coöperatieve vennootschap
CBN-advies 116 Financiële kortingen
CBN-advies 117-1 Jaarrekening in Belgische frank - Munt waarin de jaarrekening moet worden opgesteld
CBN-advies 117-2 Munt waarin de boekhouding moet worden gevoerd en de jaarrekening opgesteld
CBN-advies 117-3 Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro
CBN-advies 120-1 Het begrip "financiële instelling"
CBN-advies 120-2 In aanmerking te nemen termijn - Contractuele termijn of nog te lopen termijn
CBN-advies 120-3 Waardering van liquide middelen bij de jaarafsluiting : criterium voor de toerekening aan een bepaald boekjaar
CBN-advies 120-4 Overheidsfondsen
CBN-advies 120-5 Coördinatiecentrum - Financiële instelling
CBN-advies 120-6 Boeking van het financiële bedrijf van een coördinatiecentrum binnen een groep
CBN-advies 121-1 Afname van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de reserves, van de overgedragen winst
CBN-advies 121-2 Verlies gedragen door vennoten of derden
CBN-advies 121-2 Bis Verlies gedragen door vennoten
CBN-advies 121-3 Mutaties binnen het eigen vermogen
CBN-advies 121-4 Voorstelling van een tabel met de wijzigingen in het eigen vermogen en de bestemming van het resultaat van het boekjaar
CBN-advies 121-5 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalaflossingen
CBN-advies 124-1 Fusie, inbreng van een onderdeel van een onderneming, splitsing
CBN-advies 126-1 Aanschaffingsprijs : bijkomende kosten
CBN-advies 126-2 Inbrengprijs
CBN-advies 126-3 Vervaardigingsprijs : toerekening van creditrente
CBN-advies 126-4 Vervaardigingsprijs : correctie van de Nederlandse tekst van artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976
CBN-advies 126-5 Vervaardigingsprijs
CBN-advies 126-6 Afzonderlijke waardering bij voorraden en materiële vaste activa Archief: oud advies 126-6
CBN-advies 126-7 Waardering van de aanschaffingsprijs van de voorraden op grond van de verkoopprijs Archief: oud advies 126-7
CBN-advies 126-8 Financiële vaste activa - Waardering - Aanschaffingswaarde met prijstoeslag
CBN-advies 126-12 Boeking van uitzettingsvergoedingen betaald door de eigenaar en van de kost van werken ten laste van de verkoper
CBN-advies 126-13 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, het bezit en de realisatie van «VVPR-strips»
CBN-advies 126-15 Aanpassing van de (aan-) verkoopprijs van een deelneming
CBN-advies 126-16 Aanschaffingswaarde van de aandelen ontvangen naar aanleiding van een in het buitenland verwezenlijkte fusie
CBN-advies 126-18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura
CBN-advies 127-1 Forfaitaire waardeverminderingen op vorderingen
CBN-advies 127-2 Waardevermindering op aandelen - Voorziening voor risico's verbonden aan niet-opgevraagd gedeelte
CBN-advies 128-2 Betwiste fiscale aanslag
CBN-advies 128-5 Vrijstelling investeringsreserves - Controle op de toepassing van het boekhoudrecht
CBN-advies 128-7 Andere taksen en lasten ten laste van derden
CBN-advies 128-8 Boeking van voordelen van alle aard
CBN-advies 129-1 Boeking van bonusaandelen
CBN-advies 130-1 Verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever
CBN-advies 131-2 Toevoegingen en onttrekkingen - Boekhoudkundige verwerking
CBN-advies 132-1 LIFO-methode Archief: oud advies 132-1
CBN-advies 132-2 Voorraden waarvan de verkoopprijs door de Overheid gewaarborgd is Archief: oud advies 132-2
CBN-advies 132-4 Termijnovereenkomsten op handelsgoederen Archief: oud advies 132-4
CBN-advies 132-5 Rechten tot vertoning van films Archief: oud advies 132-5
CBN-advies 132-6 Vooruitbetalingen Archief: oud advies 132-6
CBN-advies 132-7 Boeking en waardering van voorraden Archief: oud advies 132-7
CBN-advies 133-2 Uitkering van een dividend aan een verbonden onderneming
CBN-advies 133-3 Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat
CBN-advies 133-4 Schulden uit de resultaatbestemming : dividenduitkering aan een onderneming die ten minste 25 % bezit van het kapitaal van de vennootschap die het dividend uitkeert
CBN-advies 133-5 Interimdividend versus tussentijds dividend (Dit advies kreeg, sinds de invoering van de nieuwe nummering in 2009, het nummer 2009/1)
CBN-advies 134-1 Verwerking in de boekhouding en de jaarrekening van de belastingbesparing ingevoerd door het K.B. nr. 16 van 9 maart 1982
CBN-advies 134-2 Belastingvrije provisie voor sociaal passief
CBN-advies 134-3 Investeringsaftrek
CBN-advies 135-1 Kosten die worden gemaakt bij de vervreemding van activa
CBN-advies 136-1 Voorwaardelijke obligaties
CBN-advies 137-1 Klassering van de vorderingen bij faillissement van de schuldenaar
CBN-advies 137-3 Schulden op meer dan één jaar - Prefinanciering van langlopende leningen (aangepast) Archief: oud advies 137-3 met track changes
CBN-advies 137-4 Renteloze vorderingen (schulden) en vorderingen (schulden) met een abnormaal lage rente, op meer dan één jaar
CBN-advies 137-5 Vorderingen (en schulden) waarvan de rente uitsluitend bestaat uit het verschil tussen de nominale waarde (of terugbetalingsprijs) en de uitgifteprijs
CBN-advies 137-6 Overdracht van schuldvordering - Nominale waarde - Waardevermindering
CBN-advies 137-7 Interesten op vorderingen
CBN-advies 137-8 Vordering wegens levering van goederen en diensten omgevormd tot renteloze leningen op meer dan 1 jaar
CBN-advies 137-9 Actualisering van vorderingen en schulden op korte termijn
CBN-advies 138-5 Software Archief: oud advies 138-5
CBN-advies 139-2 Obligaties met warrant
CBN-advies 139-3 Aandelen met warrant
CBN-advies 139-4 Afgezonderde warranten
CBN-advies 139-5 Obligaties met warrant
CBN-advies 139-6 Aandelen met warrant
CBN-advies 139-7 Verwerking van uitgegeven inschrijvingsrechten in de jaarrekening
CBN-advies 139-8 Uitgifte van obligaties met inschrijvingsrechten die in aandelen converteerbaar of terugbetaalbaar zijn, en van aandelen waaraan het recht is gekoppeld om in te schrijven op later uit te geven aandelen
CBN-advies 140 Overeenstemming tussen de boekhouding en de jaarrekening
CBN-advies 142 Uitgiftepremie
CBN-advies 146-1 Belastingschulden - Sociale schulden : verwijlinteresten
CBN-advies 146-2 Vooruitbetalingen van sociale zekerheidsbijdragen
CBN-advies 147-1 Vastrentende effecten : financiële vaste activa of geldbeleggingen ? Criteria
CBN-advies 147-2 Inresultaatneming van het actuariële rendement van vastrentende effecten
CBN-advies 147-3 Meerwaarden op overheidseffecten bedoeld door artikel 513 van het (nieuwe) W.I.B.
CBN-advies 148-1 Overeenkomsten waarin gespreide of opeenvolgende prestaties worden voorzien
CBN-advies 148-2 Vakantiegeld
CBN-advies 148-3 Toerekenen van kosten als gevolg van een waarborgovereenkomst
CBN-advies 148-4 Boeking van de prorata van gelopen interest op obligaties en kasbons
CBN-advies 148-5 Actuarieel rendement op vastrentende effecten - Aanpassing van de adviezen 137/5 en 148/4
CBN-advies 148-6 Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende voorwaarde Archief: oud advies 148-6
CBN-advies 150-1 Materiële vaste activa - Onderscheid met voorraden Archief: oud advies 150-1
CBN-advies 150-2 Aansluitingskosten en installatiekosten waarbij derden de eigendom van de installatie verwerven of behouden
CBN-advies 150-4 Investering voor een rationeler energieverbruik - Geïntegreerd energiebeheerprogramma
CBN-advies 151-1 Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of vrijstelling van volstorting
CBN-advies 151-2 Toerekening door de aandeelhouder van een terugbetaling van kapitaal of een uitgiftepremie of van een uitkering van reserves
CBN-advies 152-1 Boekingen van deviezenverrichtingen en verwerking van tegoeden en verplichtingen in deviezen in de jaarrekening
CBN-advies 152-2 Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de conversie in aandelen van obligaties uitgedrukt in Ecu of in andere vreemde valuta
CBN-advies 152-3 Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de inbreng van een schuldvordering uitgedrukt in vreemde valuta
CBN-advies 152-4 Niet-monetaire financiële activa in deviezen (deelnemingen en aandelen)
CBN-advies 152-5 Verwerking van omrekeningsverschillen
CBN-advies 152-6 Risico's verbonden aan bestellingen van vaste activa
CBN-advies 153-2 Loonmatiging (bezoldigingen van bestuurders)
CBN-advies 154-1 Wijziging van de waarderingsregels als gevolg van gewijzigde wetgeving - Informatieverstrekking
CBN-advies 155-1 Boeking van commissies
CBN-advies 156-1 Groepsverzekering - Toevoeging aan het solidariteitsfonds
CBN-advies 157-1 Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd
CBN-advies 157-2 Realisatiebeginsel (behalve bij fusie)
CBN-advies 158-1 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in concessie van natuurlijke rijkdommen
CBN-advies 159-1 Schulden op meer dan één jaar waarvoor geen of slechts een abnormaal lage rente verschuldigd is - Fiscale impact
CBN-advies 159-2 Specifiek achtergestelde leningen
CBN-advies 160-1 Toepassing van artikel 40 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen
CBN-advies 161-1 Aansprakelijk vertegenwoordiger t.o.v. het belastingbestuur
CBN-advies 162-1 Boekhoudkundige verwerking van het vruchtgebruik van aandelen dat onder bezwarende titel is verworven
CBN-advies 163 Boekhoudkundige verwerking van in-substance defeasance
CBN-advies 164 Passende boekhoudkundige verwerking van de tegenwaarde van participatiecertificaten CPC's
CBN-advies 166-1 De boekhoudkundige verwerking van fusies. Dit advies werd vervangen door advies 2009/6.
CBN-advies 166-2 Verwerking in de jaarrekening van bepaalde verrichtingen als bedoeld in artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen
CBN-advies 167-2 Boekhoudkundige verwerking van dekkingsverrichtingen en gedekte posities in aandelen (Err., Bull. C.B.N., nr. 30, februari 1993, p. 8)
CBN-advies 168-1 Boekhoudkundige verwerking van deelnemingen in vennootschappen naar buitenlands recht, die niet alle kenmerken van de rechtspersoonlijkheid hebben
CBN-advies 169-1 Verwerking van leningen en ontleningen van effecten in de jaarrekening van ondernemingen
CBN-advies 169-2 Verwerking van cessie-retrocessieverrichtingen in de jaarrekening van ondernemingen
CBN-advies 170-1 Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening
CBN-advies 171 Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen
CBN-advies 172-1 Opneming van de rekeningen van een buitenlands bijkantoor
CBN-advies 173-1 Overschakeling op de euro : boekhoudrechtelijke aspecten
CBN-advies 173-2 Boekhoudkundige verwerking van de afrondingen bij conversie
CBN-advies 173-3 Toelichting bij de datum vanaf wanneer ondernemingen (waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar) hun jaarrekening mogen opstellen in euro
CBN-advies 173-4 Vervroegde vaststelling van de bilaterale wisselkoersen in mei 1998 : gevolgen voor het advies nr. 173/1 : «Overschakeling op de euro : boekhoudrechtelijke aspecten»
CBN-advies 173-5 Toelichting bij de boekhoudkundige verwerking van termijnwisselverrichtingen tussen de munten van Lid-Staten van de Muntunie
CBN-advies 173-6 Verrekening van vorderingen en schulden die oorspronkelijk zijn uitgedrukt in munten die overgaan in de euro
CBN-advies 173-7 Afronding van de bedragen in de jaarrekeningen die in euro of in duizenden euro zijn opgesteld
CBN-advies 173-8 Aanvullende aspecten in verband met de boekhoudkundige verwerking van afrondingsverschillen bij conversie
CBN-advies 174-1 Beginselen van een regelmatige boekhouding
CBN-advies 175-1 Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1996 en de daaropvolgende boekjaren, van de «Maribel bis en ter»-steun toegekend voor de boekjaren 1993, 1994, 1995 en 1996
CBN-advies 175-2 Verwerking in de jaarrekening over het boekjaar 1999 van de "Maribel bis en ter"-steun toegekend voor de boekjaren 1993, 1994,1995 en 1996
CBN-advies 176-1 Boekhoudrechtelijke aspecten met betrekking tot het jaar 2000
CBN-advies 177-1 Boekhoudkundige verwerking van de mini BEL-20
CBN-advies 178-1 Advies met betrekking tot de jaarrekeningrechtelijke aspecten van de certificatie van aandelen van handelsvennootschappen
CBN-advies 179-1 Boekhoudkundige verwerking van broekasgasemissierechten Archief: oud advies 179-1
CBN-advies 180-1 Verwerking in de jaarrekening van de door de Vlaamse regering gecreëerde opleidingscheques
CBN-advies 181-1 Advies over de boekhoudkundige verwerking van het bedrag waarmee de waarde stijgt van de voorraad van erkende diamanthandelaars ingevolge de herwaardering hiervan met toepassing van de wet van 26 november 2006
  
CBN-advies 2010 Technische nota Definiëring van EBIT en EBITDA
CBN-advies 2012-14 Uitgewerkt voorbeeld bij het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars
CBN-advies 2016-25 Kapitaalvermindering voor vorming van een reserve voor een voorzienbaar verlies
CBN-advies 2018-02 Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling
  
CBN-advies C100 Verwerking in de geconsolideerde jaarrekening van de vermogensbestanddelen en de resultaten op de datum waarop de geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten
CBN-advies C101 Resultaat uit de verkoop van deelnemingen Archief: oud advies C101
CBN-advies C102 Overschakeling op de euro - Aspecten in verband met de geconsolideerde jaarrekening
CBN-advies C103-1 Effect in de tijd van de verlaging van de vrijstellingscriteria
CBN-advies C104-1 Openbaarmaking van een geconsolideerde jaarrekening op vrijwillige basis of op basis van een andere reglementaire bepaling dan die van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 - Verspreiding van een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening
CBN-advies C105-1 Uitgestelde belastingvoordelen wegens overdraagbare verliezen
CBN-advies C106-1 Advies inzake horizontale consolidatie in combinatie met administratiekantoren
  
CBN-advies R100-1 Opening van bijkomende rekeningen
CBN-advies R100-2 Aanpassing van het rekeningstelsel van de onderneming
CBN-advies R101-1 Zakelijke waarborgen gesteld voor rekening van derden
CBN-advies R101-2 Aandelen als waarborg van de goede uitoefening van een mandaat als bestuurder of commissaris
CBN-advies R102-1 Uitgegeven cheques : werking van rekening 559
CBN-advies R102-2 Overschrijvingsorders
CBN-advies R102-3 Te innen cheques : rekening 53
CBN-advies R103 Gefactureerde, nog niet ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen - Rekening 46
  
CBN-advies S100 Vragen en antwoorden over de sociale balans
  
CBN-advies NFP Aanbevelingen in verband met de gelijkwaardigheid van boekhoud-en jaarrekeningregels opgelegd voor de sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud-en jaarrekeningregels voor VZW's, IVZW's en stichtingen.
CBN-advies NFP-1 Openingsbalans en jaarrekening van bestaande grote en zeer grote VZW's, IVZW's en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 toepassen.
CBN-advies NFP-2 Boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in not-for-profit organisaties
CBN-advies NFP-3 Boekhoudkundige verwerking van goederenvoorraden in kringloopcentra opgericht als vereniging zonder winstoogmerk.
CBN-advies NFP-4 Negatieve fondsen in de beginbalans van een vereniging zonder winstoogmerk
CBN-advies NFP-5 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille
  
CBN-advies PV-1 Parlementaire vraag nr.68 van 6 juni 2008 van mevr. Ingrid Claes aan de Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, dhr. V. Van Quickenborne
CBN-advies PV-2 Parlementaire vraag nr.26 van 16 januari 2008 van dhr. Stefaan Vercamer aan de Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, dhr. V. Van Quickenborne
CBN-advies PV-3 Parlementaire vraag nr.191 van 8 januari 2009 van mevr. Ingrid Claes aan de Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, dhr. V. Van Quickenborne
 

Opgeheven adviezen

  
CBN-advies 2017/12 Bijkantoor: openbaarmakingsverplichtingen - Taal (Dit advies is vervangen door advies 2018/06.)
  
CBN-advies 2011/16 De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen (opgeheven op 4 mei 2018) Archief: oud advies 2011/16oud advies 2011/16 met track changes
  
CBN-advies 2010/19 Kapitaalsubsidies – Begrip “van overheidswege” (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 2010/7 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2012/7.)
CBN-advies 2010/1 TN Technische nota bij advies 2010/1 - Definiëring van EBIT / EBITDA (Vervangen door technische nota 2017/01 van 31 mei 2017)
  
CBN-advies 2009/5 De rentabiliteitsvoorwaarde bij herwaarderingsmeerwaarden. (Dit advies is vervangen door advies 2011/14)
CBN-advies 2009/2 In België gevestigde vennootschappen naar buitenlands recht:toepassingsgebied van artikelen 81, 82, 83 en 107 van het Wetboek van vennootschappen (Dit advies is vervangen door advies 2018/06.)
  
CBN-advies 1-1 Ondernemingen naar buitenlands recht - Toepasselijkheid van de wet en de uitvoeringsbesluiten (Dit advies werd vervangen door advies 2018/06.) Archief: oud advies 1-1oud advies 1-1 met track changes
CBN-advies 1-5 Ondernemingen naar buitenlands recht : bijkantoren en centra van werkzaamheden in België - Begrip (Dit advies is vervangen door advies 2018/06.)
CBN-advies 1-5 Bis Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht - Begrip (Dit advies is vervangen door advies 2018/06.)
CBN-advies 6-1 Bewaring van de verantwoordingsstukken (Dit advies is vervangen door advies 2011/21.) Archief: oud advies 6-1oud advies 6-1 met track changes
  
CBN-advies 101 Omzet - Accijns op bepaalde produkten (Dit advies is vervangen door advies 2013/11.)
CBN-advies 105-3 Subsidies toegekend door het IWONL (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 105-7 Terugbetaling van subsidies - Toerekening aan de resultatenrekening (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 107-10 Boekhoudkundige verwerking van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (Dit advies werd opgeheven door de commissie op 10.05.2017.)
CBN-advies 108-5 Afwijkend schema voor kredietinstellingen (Dit advies is vervangen door advies 2011/19.)
CBN-advies 108-6 Buitenlandse luchtvaartondernemingen
CBN-advies 109 Meerwaarde en vervangingswaarde : Onderscheid tussen de vaststelling van een meerwaarde (artikel 34) en de toepassing van de waarderings- en afschrijvingsmethode op basis van de vervangingswaarde (artikel 35) (Dit advies is vervangen door advies 2011/14)
CBN-advies 110-4 Bijkantoren of centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht - Toepassing van artikel 10, par. 2 van de Boekhoudwet en van artikel 198 van de Vennootschapswet (Dit advies is opgeheven op 9 december 2015.)
CBN-advies 110-6 Openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen in vereffening (artikel 187 Venn. W.) - Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/8
CBN-advies 110-7 Verslaggeving bij invereffeningstelling - Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/8
CBN-advies 110-8 Bijkantoren en centra van werkzaamheden in België van ondernemingen naar buitenlands recht. Verslaggeving ingeval van sluiting. (Dit advies is vervangen door advies 2014/1.)
CBN-advies 112-1 Versnelde afschrijvingen (Dit advies werd opgeheven en vervangen door cbn-advies 2010/15)
CBN-advies 112-3 Afschrijving van vaste activa waarvan de reële waarde de boekhoudkundige waarde overtreft (Dit is vervangen door advies 2010/15)
CBN-advies 112-4 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (Dit advies is vervangen door advies 2011/14.)
CBN-advies 112-6 Overtollig geworden afschrijvingen (Dit advies is vervangen door advies 2011/14.)
CBN-advies 112-7 Afschrijvingen van geherwaardeerde activa (Dit advies is vervangen door advies 2011/14.)
CBN-advies 113-1 Latente belastingen op meerwaarde - Correcties op herwaarderingen - Criteria - Boeking van waardeverminderingen op vorderingen (Dit advies is vervangen door advies 2011/14.)
CBN-advies 113-3 Aanwending van herwaarderingsmeerwaarden (Dit advies is vervangen door advies 2011/14.)
CBN-advies 113-3 Bis Aanwending van herwaarderingsmeerwaarden (Dit advies is vervangen door advies 2011/14.)
CBN-advies 113-4 Omzetting van herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal. (Dit advies is vervangen door advies 2011/14.)
CBN-advies 118-1 Vergoeding van het kapitaal - Tussentijdse dividenden (Dit advies werd vervangen door advies 2009/1)
CBN-advies 119-1 Aanvang van de afschrijving van intercalaire interesten (Dit advies is vervangen door advies 2015/9)
CBN-advies 122-1 Onroerende voorheffing - Verwerking in de jaarrekening (Dit advies is opgeheven op 13 juni 2018.)
CBN-advies 123-1 Herstructureringskosten - Verwerking in de jaarrekening (Dit advies is vervangen door advies 2011/24.)
CBN-advies 125-1 Tijdstip waarop de subsidie moet worden geboekt (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-2 Aanrekening van de subsidie (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-2 Bis Aanrekening van de subsidie (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-3 Subsidies toegezegd na de uitvoering van de investering - Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-3 Bis Subsidies toegezegd na de uitvoering van de investering - Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-4 Terreinen - Materiële vaste activa (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-5 Begrip kapitaalsubsidie (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-6 Kapitaalsubsidie - Toerekening - Subsidies toegezegd na volledige of gedeeltelijke afschrijving van de investering (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-7 Overheidssubsidies ter financiering van het bedrijfskapitaal (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-8 Subsidies voor kosten van onderzoek en ontwikkeling die na verloop van tijd worden geactiveerd (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 125-9 Verwerking in de jaarrekening van nog niet in resultaat genomen kapitaalsubsidies die verkregen werden voor activa die ingebracht worden in het kader van een inbreng van een algemeenheid van goederen (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 126-9 Verwerving van een vast actief voor een prijs die bestaat uit een vast contant te betalen gedeelte en een variabel gedeelte dat afhankelijk is van de gerealiseerde bedrijfswinst (Dit advies is vervangen en opgeheven door advies 2012/9.)
CBN-advies 126-10 Verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van de toekomstige winst van de koper (Dit advies is vervangen en opgeheven door advies 2012/9.)
CBN-advies 126-11 Opneming van rente in de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste active (Dit advies is vervangen door advies 2015/9.)
CBN-advies 126-14 Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting en een aanbod tot inschrijving door inbreng in natura (Dit advies is opgeheven door advies 126/18.)
CBN-advies 126-17 Bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen onder bezwarende titel of om niet
CBN-advies 128-1 Betwiste fiscale aanslag (Dit advies is vervangen door advies 2018/14.)
CBN-advies 128-3 Bijkomende aanslag na balansdatum (Dit advies is vervangen door advies 2018/14.)
CBN-advies 128-4 Voorafbetaling van belastingen (Dit advies is vervangen door advies 2018/14.)
CBN-advies 128-6 Boeking van de belastingen op het resultaat (Dit advies is vervangen door advies 2018/14.)
CBN-advies 131-1 Overboeking van winsten naar de belastingvrije reserves - Verwerking in de jaarrekening van de investeringsreserve (Dit advies is opgeheven op 13.09.2017)
CBN-advies 132-3 Hulpstoffen, voorraad of diverse goederen - Criteria (Dit advies werd geïntegreerd in en vervangen door advies 132/7)
CBN-advies 133-1 Voorstel tot uitkering van een dividend (Dit advies is vervangen door advies 133/3.)
CBN-advies 137-2 Vorderingen (en schulden) met forfaitair lastenpercentage
CBN-advies 138-1 Kosten van onderzoek en ontwikkeling (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 138-2 Subsidiëring van ontwikkelingskosten voor prototypes (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 138-3 Subsidiëring van ontwikkelingskosten voor prototypes (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 138-4 Vermelding van de kosten van onderzoek en ontwikkeling in het jaarverslag (Dit advies is vervangen door advies 2012/13.)
CBN-advies 139-1 Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten (Dit advies is vervangen door advise 2016/1.)
CBN-advies 141 Fictieve roerende voorheffing (Dit advies is vervangen door advies 2018/14.)
CBN-advies 143-1 Invloed van een gerechtelijk akkoord op de schulden en vorderingen
CBN-advies 144-1 Roerende leasing - Definitie (Dit advies is vervangen door advies 2015/4.)
CBN-advies 144-2 Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst (Dit advies is vervangen door advies 2015/4.)
CBN-advies 144-2 Bis Winst uit overdracht van het gebruiksrecht op een goed krachtens een leasingovereenkomst (Dit advies is vervangen door advies 2015/4).
CBN-advies 144-3 Boeking van het verschuldigd bedrag om de optie te lichten of van de restwaarde aan het einde van de overeenkomst (Dit advies is vervangen door advies 2015/4.)
CBN-advies 144-5 Begrip geïnvesteerd kapitaal (Dit advies is vervangen door advies 2015/4.)
CBN-advies 145-1 Exploitatiesubsidies - Tewerkstellingspremies (Dit advies werd opgeheven en vervangen door advies 2011/13)
CBN-advies 149-1 Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente (Dit advies is vervangen door advies 2012/19.)
CBN-advies 149-2 Inwerkingtreding van artikel 26, paragraaf 2 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 m.b.t. de lijfrente (Dit advies is vervangen door advies 2012/19.)
CBN-advies 149-3 Lijfrente gevestigd op twee hoofden (Dit advies is vervangen door advies 2012/19.)
CBN-advies 149-4 Aanpassing van het bedrag van de voorziening die nodig is om de rente te betalen in functie van een verandering van de sterftetafel en/of van de evolutie van de wisselkoers van de in vreemde munt uitgedrukte rente (Dit advies is vervangen door advies 2012/19.)
CBN-advies 150-3 Bouwwerken op andermans grond (Dit advies is vervangen door advies 2015/5.)
CBN-advies 153-1 Werkende vennoten (Dit advies is vervangen door advies 2016/15.)
CBN-advies 162-2 Verwerking van verrichtingen voor de verwerving of verkoop van een recht op vruchtgebruik of van naakte eigendom op materiële vaste activa in de boekhouding van de vruchtgebruiker (de erfpachter, de opstalhouder) en van de naakte eigenaar (de grondeigenaar) (Dit advies is vervangen door advies 2015/5.)
CBN-advies 165-1 Gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde-belastingregeling geldt. Kapitaalsubsidies (Dit advies is vervangen door advies 2013/14.)
CBN-advies 167-1 Boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) (Err., Bull. C.B.N., nr. 30, februari 1993, p. 8) Dit advies werd vervangen door advies 2012/18.
CBN-advies 170-2 Boekingswijze van een voorschot op de verdeling van het netto-actief (Dit advies werd vervangen door advies 2010/22)
  
CBN-advies R100-3 Houden van een dubbel rekeningstelsel - Eigen rekeningstelsel - Groepsrekeningstelsel (Dit advies werd opgeheven en werd vervangen door cbn-advies 2010/20)
terug naar top
sitemap